Homologia

W przepisach jego prawodawczych czytamy, że Stróże, czyli klasa najwyższa, z której rekrutują się mędrcy i kierownicy narodu, nie powinni między sobą bezładnie związków płciowych zawierać. Najlepsi mężczyźni powinni się łączyć z najlepszymi kobietami. Lichych latorośli nie powinno się chować. Dzieci powinny pochodzić od ludzi będących w pełnym rozkwicie sił, kobiet dwudziestoletnich i trzydziestoletnich mężczyzn, […]
Kategoria: Rasa

Tiktaalik

Z drugiej strony jednak pociąga go majątek i wysokie stanowisko. Jednakże mógłby on przez swój wybór nie tylko uczynić coś dla ustroju i powierzchowności swego potomstwa, lecz i dla ich umysłowych zdolności i moralnych zalet. Jednostki obu płci powinny by się powstrzymać od małżeństwa, jeśli tylko w pewnym wyraźnym stopniu umysłowo lub fizycznie są upośledzone. […]
Kategoria: Rasa

Kreacjonista

Jak we wszystkich kwestiach biologii społecznej, tak i w tym razie Darwin wygłosił myśli zasadnicze o utrzymaniu i udoskonaleniu rasy. Gdy swą teorię doboru naturalnego zastosował do rodzaju ludzkiego i zróżniczkowania ras, wpadł na głęboką myśl, że nie tylko walka o żywność, lecz raczej walka o rozmnażanie i wynikający z niej dobór płciowy dźwignię postępu […]
Kategoria: Rasa

Slepy zegarmistrz

Przypominamy wycieczki Spencera przeciw filantropii i opiece nad ubóstwem i słabością, jego obronę zupełnej wolności indywidualnej, egoizmu i samopomocy, celem przyspieszenia procesu oczyszczania rasy. Haeckel już przed laty wskazywał zgubne następstwa „medycznej hodowli „Im dłużej chorowici rodzice przy pomocy sztuki lekarskiej swą wątłą egzystencję ciągną, tym liczniejsze potomstwo może po nich ich nieuleczalne cierpienia odziedziczyć, […]
Kategoria: Rasa

Wszystkie zwierzęta

Najdawniejszą jest higiena indywidualna i społeczna zawierająca przepisy pojedynczego człowieka i zbiorowego życia dotyczące. Higiena rasy w ściślejszym znaczeniu jest higiena rozrodczą; bada ona, w jakich warunkach można naprawić jakość nowych pokoleń, Jest ona zastosowaną do człowieka nauką o doborze płciowym i sztucznym. Wykaże się więc, że tylko przywrócenie związku między społecznym i małżeńskim doborem […]
Kategoria: Rasa

Ksiega rodzaju

Jak wiadomo nauka Darwina na tym polega, że w walce o byt najodpowiedniejsi przetrmają i rozmnażają się. Polega ona zatem na doborze i hodowli. Teoria Spencera o oczyszczaniu się rasy wyraża podobny punkt widzenia. Wykazaliśmy już jednak poprzednio, że w społeczeństwie cywilizowani objawia się dążność, która oddziela dobór od hodowli i wiedzie do zwyrodnienia. Wykazaliśmy […]
Kategoria: Rasa

Melanizm przemysłowy

W interesie kobiet domagamy się, aby prewencyjne stosunki płciowe coraz bardziej były znane i rozpowszechnione, gdyż zupełnie zgadzamy się z Beblem, że kobieta przyszłości więcej niż dziś: „zapragnie korzystać ze swobody i niezależności i nie zechce połowy lub trzech czwartych najpiękniejszych lat swego życia spędzać w ciąży lub z dzieckiem przy piersi. Można zatem powiedzieć, […]
Kategoria: Rasa

Dobór naturalny

To jednak nie rozstrzyga jeszcze dalszego pytania, czy w równej mierze postępuje również i przedmiotowa zdolność wytwarzania środków żywności tj. wyzyskiwanie sił przyrody. Ściśle i matematycznie nie da się to obliczyć. To jedno jest jednak pewne, że spożytkowanie przyrody jeszcze dalekim jest od wyczerpania jej, a dzięki olbrzymiemu rozwojowi wiedzy i techniki coraz większe przybiera […]
Kategoria: Rasa

Prokariota

Jeżeliby każda epoka miała właściwe sobie prawa zaludnienia, to dalej jeszcze spotykamy się z zagadnieniem, które można nazwać zagadnieniem fizjologii społecznej, jaki jest związek przyczynowy między naturalnym mnożeniem się a systemem społecznym? Jeżeli prawo ludności rządzi istotnie życiem zwierząt i ludów pierwotnych, dla czego traci ono swą moc, gdy chodzi o społeczeństwo cywilizowane lub socjalistyczne? […]
Kategoria: Rasa

Dobór stabilizujący

Według Marksa kapitalistyczne gromadzenie w stosunku do energii i rozmiarów wytwarza wciąż względne przeludnienie tj. nadmiar sił roboczych, których kapitał zatrudnić nie umie. Marks przeczy tylko absolutnemu przeludnieniu. Według zapatrywań socjalistów nigdy nie dostarczono ani cienia dowodu, by nadmiar ludności ginąć musiał wprost z braku środków pożywienia, z przyczyn przyrodzonemu prawami zawarunkowanych – pominąwszy nędzę […]
Kategoria: Rasa