Homologi

Homologi

Homologi

Podobne do powyższych wywody spotykamy w książce Buchnera p. t. Darwinizm i demokracja społeczn: czyli walka o byt i nowoczesne społeczeństwo, w której frazesem, nieokreślonym i mglistym celem nazywa zamianę kapitalistycznej własności prywatnej środków produkcji na własność społeczną oraz produkcji towarów na wytwórczość społeczną, przez społeczeństwo kierowaną. To zdanie sprzeczne jest z poprzednim domaganiem się „równych środków i warunków” dla wszystkich; gdyż nie jest rzeczą tajną dla rozważnego umysłu, że tylko przez uspołecznienie środków wytwórczości żądanie to zaspokoić można.

Harmening, polityk wolnomyślny, zwalcza naukę o wolnym współzawodnictwie sił, a broni zasady etycznej nakazującej słabych opieką otaczać. Powołuje się przy tym na zdanie Bambergera: Kiedyś uważać będziemy za występek przeciw zasadniczym prawom życia naukę, że gdy chcemy słabych opieką otoczyć, zmniejszamy poczucie odpowiedzialności, a ruch postępowy krępujemy i tłumimy”. Harmening rozróżnia kilka form walki u ludzkości. Walka przeciw silom przyrody, której ostatecznym celem jest zbadanie ich, opanowanie i wyzyskanie na pożytek ogółu,, walka o byt, którą wciąż miliony istot prowadzą między sobą, i wreszcie – w miarę jak człowiek nad naturą zwycięstwo odnosi, udoskonala technikę, zdobywa coraz większe bogactwa środki do życia i użycia tern wyraźniej w miejsce zwykłej walki o byt występuje walka o dobrobyt.