Dobór naturalny

Dobór naturalny

Dobór naturalny

To jednak nie rozstrzyga jeszcze dalszego pytania, czy w równej mierze postępuje również i przedmiotowa zdolność wytwarzania środków żywności tj. wyzyskiwanie sił przyrody. Ściśle i matematycznie nie da się to obliczyć. To jedno jest jednak pewne, że spożytkowanie przyrody jeszcze dalekim jest od wyczerpania jej, a dzięki olbrzymiemu rozwojowi wiedzy i techniki coraz większe przybiera rozmiary. Jakkolwiek odpowiedzi te są bardzo pocieszające i otuchy pełne, to jednak i to jest rzeczą pewną, że leży w .mocy ludzi normować przyrost ludności, a prawa naturalnego mnożenia się ograniczyć tylko do zarodków ludzkich tj. przeludnieniu zapobiegać w zawiązku, zanim nadmiar ludności się zrodzi i w tej lub innej formie skazany zostanie na zagładę. Tutaj występuje na jaw dążność postępu cywilizacyjnego, by ograniczać liczbę ofiar walki o byt i zmniejszać ilość cierpień życiowych. Nie możemy jednak podzielać tego wątpliwej naukowej wartości poglądu, że sposób żywienia normować może przyrost ludności.