Melanizm

Melanizm

Melanizm

Czyż nie narusza doboru naturalnego również i każda rodzina, gdy słabszych swych członków otacza równym lub większym jeszcze niż silniejszych staraniem, oraz każde stowarzyszenie wszystkich członów swych w równej mierze biorące w obronę? Rozwój społeczeństwa ludzkiego warunkują zupełnie inne czynniki nie zaś walka o byt, mianowicie formy pracy i produkcji. W swej najbardziej udoskonalanej postaci praca jest czymś wyłącznie ludzkim. W wyższym stopniu jeszcze wyłącznie ludzkim, nie mającym nic podobnego w królestwie zwierząt, nic coby się z tym porównać dało, jest rozwój produkcji przez ulepszanie jej środków i metod, przez wzmagające się poznanie istotnych stosunków przyrody. Produkcja od samego początku miała charakter społeczny i mieć go będzie zawsze w coraz wyższej mierze. Proces wytwórczości nie jest walką o byt, a nawet walki, które początek biorą w sposobach wytwórczości, nie są nią również; nie mają one nic wspólnego z rozwojem gatunków. Walka o byt znaczy tyle, co przystosowanie się organizmów do warunków naturalnych otoczenia, do potrzeb organizmów najprzód ludzi, potem zwierząt i roślin. Walka o byt jest ślepą; wytwórczość jest celową, w tym co dotyczy jej technicznej nie zaś handlowej strony.