Społeczeństwo przemysłowe

Społeczeństwo przemysłowe, właściwe rozwiniętej fazie produkcji, od swoich członków wymaga systematyczności, umiejętności skupiania uwagi, pracowitości. Cały okres bytu osiadłego był szkołą przygotowawczą w tym kierunku, a nasze wywody o szczepach, z których pochodzą niewolnicy, dostatecznie uwydatniły tę właściwość stałego trybu życia pod względem rugowania natur opornych: wykazaliśmy, iż uzdalnia on człowieka do wykonywania pracy, której […]
Kategoria: Rozwój psychiki społecznej

Rozbieżności duchowe

W miarę tego, jak lud posuwa się po drodze postępu kulturalnego, od dzikości do barbarzyństwa, od tego zaś do cywilizacji, skala rozbieżności duchowej wzrasta, t. j. w narodzie istnieją różnorodniejsze typy umysłowe i emocjonalne, oraz stopnie napięcia pewnej zdolności lub właściwości wahają się w szerszych granicach. Jest to rzecz zgoła zrozumiała. Po pierwsze, liczba członków […]
Kategoria: Rozwój psychiki społecznej

Grupa etniczna

Streścimy najogólniejsze wyniki wywodów dotychczasowych. Grupa etniczna, rozważana pod względem składu duchowego, przedstawia wypadkową z jednej strony bezpośrednio istniejących warunków bytu swego, zarówno przyrodzonych, tkwiących w martwym otoczeniu, jako też społecznych, występujących jako urządzenia, z drugiej zaś-przeszłości swojej, tj. ubiegłych warunków istnienia. Otoczenie jest siłą, przekształcającą charakter grupy etnicznej – w zakresie przymiotów, które, w […]
Kategoria: Rozwój psychiki społecznej

Uszlachetnienie rasy cz. 20

R. Wallace w swych cytowanych już tutaj artykułach o „Doborze ludzkim i postępie ludzkości” uważa dobór płciowy jako jedyny środek naprawy rasy. Słusznie zaznacza, że nie chodzi o wyższy poziom udoskonalenia dla niewielu, lecz o podniesienie przeciętnego poziomu, a to najłatwiej da się osiągnąć przez usuwanie tych, co najniżej stoją, a swobodne mieszanie się reszty. […]
Kategoria: Rasa

Uszlachetnienie rasy cz. 19

Z pomiędzy nowych autorów, którzy po Spencerze i Darwinie uczynili poprawę rasy głównym punktem społeczno-fizjologicznego zainteresowania, wymienić należy Haycrafta, Wallace’a i Ploetza. Haycraft w swej zajmującej książce o „Doborze naturalnym i poprawie rasy“ zwracał uwagę na obowiązki rodzicielskie. Domaga się on najprzód, by włóczęgów i przestępców usuwać od obcowania z ubogimi niewinnymi. „Społeczeństwo powinno ich […]
Kategoria: Rasa

Uszlachetnienie rasy cz. 18

W przepisach jego prawodawczych czytamy, że Stróże, czyli klasa najwyższa, z której rekrutują się mędrcy i kierownicy narodu, nie powinni między sobą bezładnie związków płciowych zawierać. Najlepsi mężczyźni powinni się łączyć z najlepszymi kobietami. Lichych latorośli nie powinno się chować. Dzieci powinny pochodzić od ludzi będących w pełnym rozkwicie sił, kobiet dwudziestoletnich i trzydziestoletnich mężczyzn, […]
Kategoria: Rasa

Uszlachetnienie rasy cz. 17

Z drugiej strony jednak pociąga go majątek i wysokie stanowisko. Jednakże mógłby on przez swój wybór nie tylko uczynić coś dla ustroju i powierzchowności swego potomstwa, lecz i dla ich umysłowych zdolności i moralnych zalet. Jednostki obu płci powinny by się powstrzymać od małżeństwa, jeśli tylko w pewnym wyraźnym stopniu umysłowo lub fizycznie są upośledzone. […]
Kategoria: Rasa

Uszlachetnienie rasy cz. 16

Jak we wszystkich kwestiach biologii społecznej, tak i w tym razie Darwin wygłosił myśli zasadnicze o utrzymaniu i udoskonaleniu rasy. Gdy swą teorię doboru naturalnego zastosował do rodzaju ludzkiego i zróżniczkowania ras, wpadł na głęboką myśl, że nie tylko walka o żywność, lecz raczej walka o rozmnażanie i wynikający z niej dobór płciowy dźwignię postępu […]
Kategoria: Rasa

Uszlachetnienie rasy cz. 15

Przypominamy wycieczki Spencera przeciw filantropii i opiece nad ubóstwem i słabością, jego obronę zupełnej wolności indywidualnej, egoizmu i samopomocy, celem przyspieszenia procesu oczyszczania rasy. Haeckel już przed laty wskazywał zgubne następstwa „medycznej hodowli „Im dłużej chorowici rodzice przy pomocy sztuki lekarskiej swą wątłą egzystencję ciągną, tym liczniejsze potomstwo może po nich ich nieuleczalne cierpienia odziedziczyć, […]
Kategoria: Rasa

Uszlachetnienie rasy cz. 14

Najdawniejszą jest higiena indywidualna i społeczna zawierająca przepisy pojedynczego człowieka i zbiorowego życia dotyczące. Higiena rasy w ściślejszym znaczeniu jest higiena rozrodczą; bada ona, w jakich warunkach można naprawić jakość nowych pokoleń, Jest ona zastosowaną do człowieka nauką o doborze płciowym i sztucznym. Wykaże się więc, że tylko przywrócenie związku między społecznym i małżeńskim doborem […]
Kategoria: Rasa