Wszystkie zwierzęta

Wszystkie zwierzęta

Wszystkie zwierzęta

Najdawniejszą jest higiena indywidualna i społeczna zawierająca przepisy pojedynczego człowieka i zbiorowego życia dotyczące. Higiena rasy w ściślejszym znaczeniu jest higiena rozrodczą; bada ona, w jakich warunkach można naprawić jakość nowych pokoleń, Jest ona zastosowaną do człowieka nauką o doborze płciowym i sztucznym. Wykaże się więc, że tylko przywrócenie związku między społecznym i małżeńskim doborem uchronić może organiczne siły naszego rodu od upadku i utorować drogę do ich udoskonalenia. Jesteśmy wprawdzie przekonani, że wiele obecnych cech zwyrodnienia, jak umysłowe zboczenie, choroby organów, słabość ustroju, skłonność do przestępstw, nałogowe pijaństwo, zanik zmysłu moralnego, i t. p. z ekonomicznych przyczyn wynika, że są. to następstwa zabójczej walki o byt materialny, oraz że te braki i ułomności znikną po wprowadzeniu racjonalnej higieny przemysłowej i społecznej. Jednakże i z innej strony słusznie zaznaczano, że nasza pomoc lekarska i filantropijna przyspiesza proces zwyrodnienia, gdyż nie tylko otacza opieką słabych i chorowitych, którzy pozostawieni sami sobie padliby ofiarą procesu dziesiątkowania naturalnego, lecz jeszcze daje im możność żenienia się i dziedzicznego przekazywania swych ułomności.