Demokracja społeczna cz. 25

Bernstein, w „Neue Zeit“, przytoczył mowę Grant Allena, która w swoim czasie wielkie zrobiła wrażenie, a we wstępie czyni uwagę, iż nieraz już ze strony demokratów społecznych wykazano bezpodstawność zarzutu, aby ich nauka sprzeciwiała się prawom naturalnego doboru. Natomiast przyjęli oni darwinowskie wyjaśnienie rozwoju i kształtowania się organicznych istot żyjących, o ile ono naukowo uzasadnionym […]
Kategoria: Demokracja w darwiniźmie

Demokracja społeczna cz. 24

W królestwie zwierząt przebieg walki indywidualnej jest rzeczywiście lub może być równoległym do przebiegu walki gatunku; ślepy instynkt kieruje zwierzęciem i dyktuje mu jego ruchy. Ale człowiek żyjący w społeczeństwie różni się od wierzenia rozsądkiem i rozwagą, dwoma przymiotami, które zastosowanie praw natury do rozwoju społecznego modyfikować muszą. Fakt, że człowiek jest istotą rozumną, uzasadnia […]
Kategoria: Demokracja w darwiniźmie

Demokracja społeczna cz. 23

Bouchez widzi w darwinistycznej demokracji społecznej wielkie zbliżenie do prawdy socjologicznej. Błąd darwinistów polega na niedokładnym zastosowaniu ich teorii. Błąd ten jednak jest tak nielogiczny, tak potworny, że świadczy najdowodniej, jak marnym jest rozumowanie prawowiernej ekonomii i do jak lichych środków musi się ono uciekać. Darwiniści słusznie stosują naturalne prawa życia zwierzęcego do społeczeństw ludzkich. […]
Kategoria: Demokracja w darwiniźmie

Demokracja społeczna cz. 22

Armand Bouchcz w małej brosurze „Darwinizm i demokracja społeczna” rzuca pytanie, co stanowi istotę prawdy socjologicznej, gdyż ona tylko może rozstrzygnąć spór między darwinizmem i tąż demokracją oraz rozmaitymi ekonomicznymi szkołami. Odrzuca on zarówno krańcowy indywidualizm jak i komunizm, jest jednak przekonany, że pragnień cierpiącej ludzkości nie zaspokoi mniej więcej równomierne pomieszanie indywidualizmu ze społeczną […]
Kategoria: Demokracja w darwiniźmie

Demokracja społeczna cz. 21

W dalszym ciągu roztrząsa Cunow powstawanie ras ludzkich wedle zasad Darwina, znaczenie doboru płciowego u rodzaju ludzkiego, a na końcu porusza pytanie, czy przez zamianę wytwórczości prywatno-kapitalistycznej, na społeczną walka o byt zniesioną zostanie. Jednostkowa walka osobników zniknie w każdym razie nie jest to jednak walka o byt w ogóle, lecz jeden z jej pojedynczych […]
Kategoria: Demokracja w darwiniźmie

Społeczeństwo przemysłowe

Społeczeństwo przemysłowe, właściwe rozwiniętej fazie produkcji, od swoich członków wymaga systematyczności, umiejętności skupiania uwagi, pracowitości. Cały okres bytu osiadłego był szkołą przygotowawczą w tym kierunku, a nasze wywody o szczepach, z których pochodzą niewolnicy, dostatecznie uwydatniły tę właściwość stałego trybu życia pod względem rugowania natur opornych: wykazaliśmy, iż uzdalnia on człowieka do wykonywania pracy, której […]
Kategoria: Rozwój psychiki społecznej

Rozbieżności duchowe

W miarę tego, jak lud posuwa się po drodze postępu kulturalnego, od dzikości do barbarzyństwa, od tego zaś do cywilizacji, skala rozbieżności duchowej wzrasta, t. j. w narodzie istnieją różnorodniejsze typy umysłowe i emocjonalne, oraz stopnie napięcia pewnej zdolności lub właściwości wahają się w szerszych granicach. Jest to rzecz zgoła zrozumiała. Po pierwsze, liczba członków […]
Kategoria: Rozwój psychiki społecznej

Grupa etniczna

Streścimy najogólniejsze wyniki wywodów dotychczasowych. Grupa etniczna, rozważana pod względem składu duchowego, przedstawia wypadkową z jednej strony bezpośrednio istniejących warunków bytu swego, zarówno przyrodzonych, tkwiących w martwym otoczeniu, jako też społecznych, występujących jako urządzenia, z drugiej zaś-przeszłości swojej, tj. ubiegłych warunków istnienia. Otoczenie jest siłą, przekształcającą charakter grupy etnicznej – w zakresie przymiotów, które, w […]
Kategoria: Rozwój psychiki społecznej

Teoria ewolucji obalona

R. Wallace w swych cytowanych już tutaj artykułach o „Doborze ludzkim i postępie ludzkości” uważa dobór płciowy jako jedyny środek naprawy rasy. Słusznie zaznacza, że nie chodzi o wyższy poziom udoskonalenia dla niewielu, lecz o podniesienie przeciętnego poziomu, a to najłatwiej da się osiągnąć przez usuwanie tych, co najniżej stoją, a swobodne mieszanie się reszty. […]
Kategoria: Rasa

Kreacjonizm

Z pomiędzy nowych autorów, którzy po Spencerze i Darwinie uczynili poprawę rasy głównym punktem społeczno-fizjologicznego zainteresowania, wymienić należy Haycrafta, Wallace’a i Ploetza. Haycraft w swej zajmującej książce o „Doborze naturalnym i poprawie rasy“ zwracał uwagę na obowiązki rodzicielskie. Domaga się on najprzód, by włóczęgów i przestępców usuwać od obcowania z ubogimi niewinnymi. „Społeczeństwo powinno ich […]
Kategoria: Rasa